Latest-News

Latest News

Συμβόλαια πώλησης ακινήτων

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην Κύπρο ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο της αγοράς ακινήτων. Είναι υψίστης σημασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια αγορά ακινήτου να υπογραφθεί μια έγκυρη συμφωνία αγοραπωλησίας η οποία να καθορίζει ρητά τα δικαιώματα των μερών και τον τρόπο επίλυσης των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν. Το συμβόλαιο πώλησης ακινήτου θα πρέπει επίσης να εναρμονίζεται πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία και να περιορίζει όλα τα πιθανά ρίσκα και τις αβεβαιότητες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

[…]

Nέες ιστοσελίδες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Στις 30 Οκτωβρίου 2019, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έχει ανακοινώσει ότι στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών του, έχει καταργήσει την ιστοσελίδα του η οποία έχει αντικατασταθεί με δύο νέες ιστοσελίδες: μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Εταιρειών και μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

[…]

Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)

Η Σύμβαση της Χάγης για την Κατάργηση της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων της 5ης Οκτωβρίου, 1961 (εφεξής η «Σύμβαση») είναι μια διεθνής συνθήκη η οποία ετοιμάστηκε κατά τη ∆ιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,  που έχει επιφέρει την απλούστευση των διατυπώσεων αναφορικά με την επικύρωση των δημόσιων εγγράφων σε χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί ένα δημόσιο έγγραφο. Στο παρόν άρθρο, μπορείτε να μάθετε πότε και πως εφαρμόζεται η Σύμβαση, από ποιόν εκδίδεται η επικύρωση («Αpostille»), ποιο είναι το αποτέλεσμα του Apostille και τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πριν να ζητήσουμε Apostille.

[…]

Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο

Ως απόρροια του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα έχουν σήμερα καταστεί πιο πολύτιμα από ότι ποτέ για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Πολλοί όμως επιχειρηματίες δεν κατανοούν τη μεγάλη σημασία τους τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης, ούτε τα τεράστια οφέλη που μπορεί να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.

Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο

Εάν ενοικιάζετε κάποιο ακίνητο σας το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, έχετε κάποια δικαιώματα ως ιδιοκτήτης τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με την ενοικίαση του ακινήτου σας. Τα ακίνητα μπορούν να διαχωριστούν σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ακίνητα στα οποία εφαρμόζεται ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (Ν. 23/1983) και η δεύτερη κατηγορία είναι όλα τα υπόλοιπα. Το παρόν άρθρο θα περιοριστεί στην πρώτη κατηγορία.

[…]

Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

Εισαγωγή

Από την  1η Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες πιστοποιημένης μετάφρασης εγγράφων, οι οποίες διεκπεραιώνονταν προηγουμένως από τον Κλάδο Μεταφράσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έχουν μεταφερθεί στους Ορκωτούς Μεταφραστές. Ο θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή εισήχθηκε στην Κύπρο με τον Περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019 (εφεξής ο «Νόμος»). […]

Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)

Στις 19/10/2018, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Επίτροπος») εξέδωσε τη Γνώμη 2/2018 για τη χρήση κλειστού κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας («ΚΚΒΠ»).

Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 2007-2019 ως έχει τροποποιηθεί με τη νομοθεσία που έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 για σκοπούς υιοθέτησης της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ως την αρμόδια αρχή για την ίδρυση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. Η συλλογή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για το εν λόγω Μητρώο θα ξεκινήσει στις 16/03/2021 μέσω της πλατφόρμας η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τότε από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και η συλλογή αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 μηνών.

[…]

Feedback