Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)”

Στις 19/10/2018, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Επίτροπος») εξέδωσε τη Γνώμη 2/2018 για τη χρήση κλειστού κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας («ΚΚΒΠ»). Η χρήση ΚΚΒΠ στον εργασιακό χώρο συνιστά αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του περί Προσωπικών Δεδομένων Νόμου, 125(Ι)/2018 (εφεξής ο «νόμος») και συνιστά παρεμβατικό μέτρο που περιορίζει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Είναι αξιοσημείωτο ότι η Επίτροπος έχει ήδη υποβάλει με αποφάσεις της πρόστιμα σε εταιρείες η οποίες προέβαιναν σε παράνομη χρήση κλειστού κυκλώματος βίντεο-παρακολούθησης κατά παράβαση του νόμου.

Πότε επιτρέπεται

O έλεγχος και η παρακολούθηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας επιτρέπεται μόνο όταν ισχύουν σωρευτικά οι δύο πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. ο εργοδότης είναι σε θέση να δικαιολογήσει τη νομιμότητα και την αναγκαιότητα του ελέγχου και της παρακολούθησης και
  2. δεν υπάρχει άλλος λιγότερο παρεμβατικός τρόπος για την πραγματοποίηση των σκοπών που επιδιώκει.

Η χρήση ΚΚΒΠ μπορεί να δικαιολογηθεί σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου).

Σε έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης, η βιντεοεπιτήρηση πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, έξω από τους ανελκυστήρες, από τα κλιμακοστάσια, στους χώρους στάθμευσης, σε ταμεία ή χώρους με χρηματοκιβώτια, ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό κλπ. υπό τον όρο ότι οι κάμερες εστιάζουν στο αγαθό που προστατεύουν και όχι στους χώρους των εργαζομένων και στα πρόσωπά τους.

Τι απαγορεύεται

  1. Απαγορεύεται η καταγραφή εργαζομένων στα γραφεία τους, στις αίθουσες συνεδριάσεων, στους διαδρόμους, στην κουζίνα, έξω από αποχωρητήρια, αποδυτήρια κλπ.
  2. Απαγορεύεται η καταγραφή δεδομένων ήχου (συνομιλιών) σε όλες τις περιπτώσεις.
  3. Απαγορεύεται η χρήση των δεδομένων που καταγράφονται ως αποκλειστικά κριτήρια για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητας των εργαζομένων.
  4. Η συγκατάθεση στην βίντεο-παρακολούθηση στο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι έγκυρη καθώς θεωρείται ότι στον εργασιακό τομέα η συγκατάθεση των εργαζομένων δεν δίνεται ελεύθερα.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Ως προς την φύλαξη των αρχείων βιντεοσκόπησης πρέπει να λαμβάνονται όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα των μέσων καταγραφής. Τα μέσα καταγραφής πρέπει να φυλάγονται ασφαλισμένα σε χώρο στον οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα και πρόσβαση πρέπει να δίνεται μόνο σε όσους υπάρχει πραγματική ανάγκη να βλέπουν τα δεδομένα. Επίσης, πρέπει τα δεδομένα να προστατεύονται από την τυχαία έκθεση τους σε τρίτους.

Το παρόν άρθρο παρέχει μια γενική καθοδήγηση στο πιο πάνω θέμα. Για οποιαδήποτε απορία, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Feedback