Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Μάρτιος 5th, 2021 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”

Σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο 2007-2019 ως έχει τροποποιηθεί με τη νομοθεσία που έχει ψηφίσει η Βουλή των Αντιπροσώπων το 2018 για σκοπούς υιοθέτησης της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει διορίσει τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου ως την αρμόδια αρχή για την ίδρυση του κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων. Η συλλογή όλων των αναγκαίων πληροφοριών για το εν λόγω Μητρώο θα ξεκινήσει στις 16/03/2021 μέσω της πλατφόρμας η οποία θα λειτουργήσει μέχρι τότε από τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου και η συλλογή αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων 6 μηνών.

Οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών ορίζονται ως τα φυσικά πρόσωπα που έχουν κυριότητα άμεσα ή έμμεσα σε ποσοστό 25% των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου, με εξαίρεση τις εισηγμένες εταιρείες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Στην περίπτωση των εμπιστευμάτων, οι πραγματικοί δικαιούχοι είναι ο εμπιστευματοπάροχος, ο επίτροπος, ο προστάτης, οι δικαιούχοι, οι πιθανοί δικαιούχοι και οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ασκεί τελικό έλεγχο στο εμπίστευμα.

Το μητρώο θα εφαρμοστεί για σκοπούς υιοθέτησης της 4ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, και όχι της 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843, και ως εκ τούτου δεν θα είναι προσβάσιμο στο κοινό. Αυτό αναμένεται ότι θα συνεχίσει να ισχύει τουλάχιστον μέχρι τα τέλη του 2021.

Η πρόσβαση στο Μητρώο θα είναι δυνατή μόνο στις αρμόδιες αρχές όπως το Τμήμα Φορολογίας, τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ), την αστυνομία και το Τελωνείο.  Το Μητρώο θα είναι προσβάσιμο σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό ο οποίος μπορεί να αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον, όπως προνοείται στην  5η Ευρωπαϊκή Οδηγία (ΕΕ) 2018/843. Ωστόσο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το έννομο συμφέρον σημαίνει αποκλειστικά το συμφέρον προσώπου σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και συναφών γενεσιουργών αδικημάτων.

Οι πληροφορίες που θα παρέχονται σε σχέση με τους πραγματικούς δικαιούχους θα περιορίζονται στο όνομα, το μήνα και το έτος γέννησης, τη χώρα διαμονής και την εθνικότητα. Ο Έφορος Εταιρειών Κύπρου θα ανακοινώσει σύντομα άλλες πληροφορίες σε σχέση με τα τέλη και  οι  εταιρείες θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους – εάν δηλαδή θα είναι μόνο οι εγγεγραμμένες εταιρείες ή και όσες είναι υπό διάλυση  – και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επί του θέματος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +35725206919 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Feedback