Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο

Φεβρουάριος 16th, 2020 Posted by Μη κατηγοριοποιημένο 0 thoughts on “Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο”

Ως απόρροια του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα έχουν σήμερα καταστεί πιο πολύτιμα από ότι ποτέ  για την επιβίωση μιας επιχείρησης.  Πολλοί όμως επιχειρηματίες δεν κατανοούν τη μεγάλη σημασία τους τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης, ούτε τα τεράστια οφέλη που μπορεί να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.  Η σημαντικότητά τους αναγνωρίζεται ωστόσο από τις αρμόδιες αρχές  στην Κύπρο, ο οποίες έχουν ξεκινήσει διεργασίες για να προχωρήσουν με αντικατάσταση της υφιστάμενης νομοθεσίας για να πετύχουν τον εκσυγχρονισμό του κυπριακού συστήματος εγγραφής εμπορικών σημάτων και την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας επί του θέματος με το ευρωπαϊκό δίκαιο.  Η νομοθεσία δεν έχει ακόμη ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά αναμένεται ότι θα αυτό θα γίνει σύντομα.

 

Τι είναι το εμπορικό σήμα;

Ένα εμπορικό σήμα μπορεί να είναι μια λέξη, μια φράση, ένα σύμβολο ή ένα σχέδιο.

 

Το εμπορικό σήμα βοηθά τους επιχειρηματίες να καταστήσουν τα αγαθά, τις υπηρεσίες και την επιχείρησή τους διακριτά. Αποτελεί ένα μοναδικό σήμα που δημιουργείται από την επιχείρηση και τοποθετείται πάνω στα προϊόντα και/ή υπηρεσίες της. Είναι ουσιαστικά το σήμα με το οποίο η επιχείρηση ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.   Το σήμα προσδιορίζει και διαφοροποιεί την πηγή των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών της επιχείρησης από αυτά των άλλων επιχειρήσεων και δείχνει την εμπορική προσέλευση και την ποιότητα των προϊόντων και/ή υπηρεσιών της επιχείρησης.

 

Αναμφισβήτητα, ένα σήμα που έχει επιλεχθεί σωστά μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα σε μια διαφημιστική καμπάνια καθώς μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο διαφημιστικό εργαλείο το οποίο μπορεί να δώσει τεράστια ώθηση στη φήμη και την πελατεία της επιχείρησης.

 

Πώς να προστατέψετε το Εμπορικό σας Σήμα

Ο καλύτερος τρόπος για να προστατέψετε ένα εμπορικό σήμα είναι με τη εγγραφή του. Μέσω της εγγραφής μπορείτε να προστατεύσετε το εμπορικό σας σήμα από τη χρήση και εκμετάλλευσή του από τρίτα πρόσωπα καθώς αποκτάτε το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος σε σχέση με τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει εγγραφεί. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που κάποιος τρίτος χρησιμοποιήσει το σήμα σας για να  διαφημίσει τα δικά του προϊόντα και/ή υπηρεσίες ή χρησιμοποιήσει το σήμα σας με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον του για παραβίαση κατά του εμπορικού σας σήματος.

Υπάρχουν τρεις επιλογές για εγγραφή εμπορικού σήματος στην Κύπρο. Μπορεί να γίνει αίτηση για εγγραφή εθνικού σήματος στο Τμήμα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου ή αίτηση για εγγραφή ευρωπαϊκού σήματος μέσω του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) ή αίτηση για εγγραφή διεθνούς σήματος μέσω Παγκόσμιας Οργάνωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO).

Διαδικασία εγγραφής μέσω του Εφόρου Εταιρειών

Οι προϋποθέσεις για καταχώρηση αίτησης για εγγραφή εθνικού σήματος στην Κύπρο προβλέπονται από τον Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμο, Κεφάλαιο 268, ο οποίος αναμένεται ότι θα αντικατασταθεί από το νέο νόμο ο οποίος θα προνοεί μια ευκολότερη και απλούστερη διαδικασία εγγραφής. Η νέα αυτή νομοθεσία, η οποία θα είναι σε πλήρη εναρμόνιση με την Οδηγία  2015/2436 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχει αναφερθεί ανωτέρω, δεν έχει ακόμη ψηφισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

 

Έρευνα και Καταχώρηση της Αίτησης

Το πρώτο βήμα για την εγγραφή εθνικού εμπορικού σήματος στην Κύπρο είναι η διεξαγωγή έρευνας στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου με σκοπό τον έλεγχο της ύπαρξης παρόμοιων ή πανομοιότυπων εμπορικών σημάτων. Η διαδικασία της έρευνας παίρνει περίπου τρεις εβδομάδες και παρόλο που η διεξαγωγή της έρευνας δεν είναι υποχρεωτική, συστήνεται ιδιαίτερα. Αφού πραγματοποιηθεί η έρευνα, καταχωρείται η αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος μαζί με ένα Πληρεξούσιο Έγγραφο το οποίο εξουσιοδοτεί ένα δικηγόρο ο οποίος μπορεί να ασκεί τη δικηγορία στην Κύπρο να προχωρήσει με την καταχώρηση της αίτησης για εγγραφή εκ μέρους του αιτητή.  Η νέα νομοθεσία αναμένεται να προνοεί για μια προσωπική δήλωση η οποία θα υπογράφεται από το δικηγόρο του αιτητή αντί για το προαναφερθέν Πληρεξούσιο Έγγραφο.

Στη συνέχεια ο Έφορος Εταιρειών προχωρά με τη δημοσίευση του εμπορικού σήματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να καταχωρήσει ένσταση εναντίον της εγγραφής του εμπορικού σήματος.  Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθεί οποιαδήποτε ένσταση τους επόμενους δύο μήνες μετά την ημερομηνία της δημοσίευσης, ο αιτητής θα καταβάλει το τέλος για την έκδοση του πιστοποιητικού και το εμπορικό σήμα θα εγγραφεί.   Σε περίπτωση που καταχωρηθεί ένσταση κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου ένστασης, τα μέρη υποβάλλουν τις παρατηρήσεις και τα αποδειχτικά στοιχεία τους και ο Έφορος Εταιρειών αποφασίζει εάν το σήμα θα εγγραφεί ή όχι μετά από ακρόαση επί του θέματος. Η νέα νομοθεσία αναμένεται να αυξάνει την περίοδο ένστασης σε τρεις αντί δύο μήνες και να προνοεί για διεξαγωγή ακρόασης μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Διάρκεια της Εγγραφής & Ανανέωση

Αφού εγγραφούν, τα εμπορικά σήματα μπορούν να διαρκέσουν για πάντα νοουμένου ότι ο αιτητές ανανεώνουν την εγγραφή τους. Το εθνικό εμπορικό σήμα είναι έγκυρο για εφτά χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής του και μετά την πρώτη ανανέωση, μπορεί να ανανεώνεται κάθε δεκατέσσερα χρόνια. Με την αντικατάσταση του ισχύοντα νόμου με το νέο, τα εμπορικά σήματα θα είναι έγκυρα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία εγγραφής με δυνατότατα ανανέωσης κάθε 10 χρόνια.

Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου αποσκοπεί στο να δώσει μια γενική καθοδήγηση επί του θέματος. Η Κυριάκος Αντωνίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ μπορεί να σας βοηθήσει με την εγγραφή εμπορικών σημάτων στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και διεθνώς και για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικά με τα εμπορικά σήματα και τα πνευματικά δικαιώματα γενικότερα. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] 

Feedback