Posts by kalegalservices

Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων

June 3rd, 2020 Posted by News 0 thoughts on “Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων”

Για να δοθεί άδεια εργοδότησης σε πολίτη τρίτης χώρας στην Κύπρο, υπάρχει μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν.

Μία βασική προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με εργατικό δυναμικό είτε από Κύπριους πολίτες είτε από πολίτες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη βασική προϋπόθεση είναι ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών που εργοδοτούνται να μην υπερβαίνει το 30% του προσωπικού του εργοδότη.

(more…)

Τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου: Δυνατότητα έξωσης ενοικιαστών που δεν πληρώνουν

June 3rd, 2020 Posted by News 0 thoughts on “Τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου: Δυνατότητα έξωσης ενοικιαστών που δεν πληρώνουν”

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός του περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 2020 (εφεξής “ο τροποποιητικός νόμος”), ο οποίος προνοεί για επίσπευση της διαδικασίας της έξωσης ενοικιαστών που δεν καταβάλλουν το ενοίκιο τους. Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στο να δώσει ένα τέλος στις περιπτώσεις στις οποίες οι ενοικιαστές δεν πληρώνουν τo ενοίκιο τους εκμεταλλευόμενοι την μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία.

(more…)

Συμβόλαια πώλησης ακινήτων

November 13th, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Συμβόλαια πώλησης ακινήτων”

Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται στην Κύπρο ραγδαία ανάπτυξη στο χώρο της αγοράς ακινήτων. Είναι υψίστης σημασίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε μια αγορά ακινήτου να υπογραφθεί μια έγκυρη συμφωνία αγοραπωλησίας η οποία να καθορίζει ρητά τα δικαιώματα των μερών και τον τρόπο επίλυσης των διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν. Το συμβόλαιο πώλησης ακινήτου θα πρέπει επίσης να εναρμονίζεται πλήρως με την υφιστάμενη νομοθεσία και να περιορίζει όλα τα πιθανά ρίσκα και τις αβεβαιότητες, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

(more…)

Nέες ιστοσελίδες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

November 11th, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Nέες ιστοσελίδες του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη”

Στις 30 Οκτωβρίου 2019, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη έχει ανακοινώσει ότι στα πλαίσια εκσυγχρονισμού και συνεχούς αναβάθμισης της ποιότητας των υπηρεσιών του, έχει καταργήσει την ιστοσελίδα του η οποία έχει αντικατασταθεί με δύο νέες ιστοσελίδες: μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Εταιρειών και μια ιστοσελίδα για τον Κλάδο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

(more…)

Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)

July 30th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Επικύρωση των εγγράφων σύμφωνα με την Επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης («Apostille»)”

Η Σύμβαση της Χάγης για την Κατάργηση της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων της 5ης Οκτωβρίου, 1961 (εφεξής η «Σύμβαση») είναι μια διεθνής συνθήκη η οποία ετοιμάστηκε κατά τη ∆ιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο,  που έχει επιφέρει την απλούστευση των διατυπώσεων αναφορικά με την επικύρωση των δημόσιων εγγράφων σε χώρες άλλες από τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί ένα δημόσιο έγγραφο. Στο παρόν άρθρο, μπορείτε να μάθετε πότε και πως εφαρμόζεται η Σύμβαση, από ποιόν εκδίδεται η επικύρωση («Αpostille»), ποιο είναι το αποτέλεσμα του Apostille και τι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πριν να ζητήσουμε Apostille.

(more…)

Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο

July 26th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Τα Δικαιώματα των Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Κύπρο”

Εάν ενοικιάζετε κάποιο ακίνητο σας το οποίο βρίσκεται στην Κύπρο, έχετε κάποια δικαιώματα ως ιδιοκτήτης τα οποία θα πρέπει να γνωρίζετε. Πιο κάτω, μπορείτε να βρείτε απαντήσεις σε κάποια από τα βασικά ερωτήματα που μπορεί να έχετε σε σχέση με την ενοικίαση του ακινήτου σας. Τα ακίνητα μπορούν να διαχωριστούν σε 2 κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι τα ακίνητα στα οποία εφαρμόζεται ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 1983 (Ν. 23/1983) και η δεύτερη κατηγορία είναι όλα τα υπόλοιπα. Το παρόν άρθρο θα περιοριστεί στην πρώτη κατηγορία.

(more…)

Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

July 11th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές”

Εισαγωγή

Από την  1η Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες πιστοποιημένης μετάφρασης εγγράφων, οι οποίες διεκπεραιώνονταν προηγουμένως από τον Κλάδο Μεταφράσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έχουν μεταφερθεί στους Ορκωτούς Μεταφραστές. Ο θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή εισήχθηκε στην Κύπρο με τον Περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019 (εφεξής ο «Νόμος»). (more…)

Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)

April 23rd, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Οδηγίες από την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για τη βίντεο-παρακολούθηση στο χώρο εργασίας (Γνώμη 2/2018)”

Στις 19/10/2018, η Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Επίτροπος») εξέδωσε τη Γνώμη 2/2018 για τη χρήση κλειστού κυκλώματος βιντεο-παρακολούθησης στο χώρο εργασίας («ΚΚΒΠ»).

Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο

April 23rd, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Εγγραφή Εμπορικού Σήματος στην Κύπρο”

Ως απόρροια του σκληρού ανταγωνισμού που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων, τα εμπορικά σήματα έχουν σήμερα καταστεί πιο πολύτιμα από ότι ποτέ για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Πολλοί όμως επιχειρηματίες δεν κατανοούν τη μεγάλη σημασία τους τόσο από εμπορικής όσο και από νομικής άποψης, ούτε τα τεράστια οφέλη που μπορεί να προσφέρουν στην επιχείρησή τους.

Cyprus International Trust

February 21st, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Cyprus International Trust”

Το Εμπίστευμα αποτελεί ένα πολύτιμο και αποτελεσματικό εργαλείο για την προστασία της περιουσίας και ειδικά όταν το Εμπίστευμα εγκαθιδρύεται σε μια πολύ ευνοϊκή προς αυτό το σκοπό δικαιοδοσία όπως είναι η Κύπρος.

Feedback