Υπηρεσίες

Εταιρικές και εμπορικές διαδικασίες

Έχουμε εκτενή εμπειρία στην ίδρυση, διαχείριση και διοίκηση όλων των τύπων εταιρειών σε διάφορες δικαιοδοσίες. Επιπλέον, παρέχουμε νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα θέματα που αφορούν το Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο ενώ μέσω του δικτύου των συνεργατών μας στηρίζουμε τους πελάτες μας σε διάφορα νομικά θέματα των εταιρειών τους σε διάφορες άλλες χώρες.

Είμαστε σε θέση να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εταιρικής διοίκησης και άλλες υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων.

Η εκτεταμένη εμπειρία μας, μάς δίνει τη δυνατότητα να συμβουλεύουμε τους πελάτες μας για οποιοδήποτε εταιρικό ζήτημα και να βοηθάμε στην λήψη αποφάσεων όσων αφορά την οντότητας / την δικαιοδοσία και τη σύσταση μιας εταιρείας, τον διεθνή φορολογικό σχεδιασμό καθώς και τις διασυνοριακές συναλλαγές.

Εργατικό δίκαιο

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλές σχετικά με θέματα που αφορούν την εργοδότηση σε τοπικές και διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Οι υπηρεσίες μας κυμαίνονται από την κατάρτιση συμβάσεων εργασίας, την εγγραφή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, στις διαδικασίες και τις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται  κατά τον τερματισμό της εργοδότησης όπως επίσης και το χειρισμό όλων των θεμάτων μετανάστευσης και τις άδειες που απαιτούνται για τους ξένους υπαλλήλους.

Ευρωπαϊκό και Ανταγωνιστικό Δίκαιο

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας σε όλες τις πτυχές του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και του Κυπριακού και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού.

Αναλαμβάνουμε τόσο τοπικούς όσο και διεθνείς πελάτες αναφορικά με όλες τις πτυχές του εθνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των εξής: καθοδήγηση πελατών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες ανταγωνισμού, η εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των αρχών ανταγωνισμού στην Κύπρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέματα προστασίας καταναλωτών κ.α.

Μεταναστευτικό δίκαιο και ιθαγένεια

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες μετανάστευσης στην Κύπρο για απασχόληση ή για άλλους σκοπούς όπως Εγγραφή Ευρωπαίου πολίτη (Yellow slip), Άδεια παραμονής και εργασίας σε εταιρεία ξένων συμφερόντων (BCS,) και όλες τις άλλες κατηγορίες αδειών παραμονής.

Η εταιρεία μας είναι επίσης εγκεκριμένος παροχές υπηρεσιών από το Υπουργείο Εσωτερικών για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Παρακαλώ σημειώστε ότι σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 13 Οκτωβρίου 2020, το παρόν Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα έχει τερματιστεί από την 1η Νοεμβρίου 2020.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλές σε πελάτες σχετικά με όλα τα θέματα της πληροφορικής της τεχνολογίας, και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά: απόκτηση, εγγραφή και αδειοδότηση δικαιωμάτων, δίκαιο διαδικτύου, εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό επίπεδο και τον παγκόσμιο επίπεδο.

Δικαστικές διαφορές και διαιτησία

Μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους πελάτες μας από τοπικές και διεθνείς εταιρείες έως ιδιώτες να υπερασπιστούν τα νόμιμα δικαιώματά τους στα πλαίσια της δικαστικής διαδικασίας. Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι ειδικοί μας έχουν τη δυνατότητα και την ευελιξία να συμβουλεύουν και να ασχολούνται με τα πιο περίπλοκα ζητήματα.

Είμαστε επίσης έμπειροι τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή διαιτησία και συμβουλεύουμε τους πελάτες για την πιο κατάλληλη μέθοδο επίλυσης των διαφορών τους.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι μας παρέχουν στήριξη σε όλες τις πτυχές του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα στην εφαρμογή και τις απαιτήσεις που επιβάλλει ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR).

Μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών που εργάζονται σε οποιαδήποτε βιομηχανία. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη ξεκινώντας από την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων της Εταιρείας και τον εντοπισμό αδυναμιών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας και προβαίνουμε σε περαιτέρω διαβούλευση με τους πελάτες για τη βελτίωση των πρακτικών τους.

Ακίνητα

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή νομικών υπηρεσιών σε σχέση με αγορές και πωλήσεες ιδιωτικών και εμπορικών ακινήτων, τον πλήρη έλεγχο ενός τέτοιου εγχειρήματος, την επίλυσης διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και μισθωτών, συμβάσεων κατασκευής και άλλων.

Στηρίξουμε τους πελάτες μας σε όλα τα στάδια της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης συμβολαίων, της απόκτησης αδειών, κατά την διεκπεραίωση των διαδικασιών στο Κτηματολόγιο και την παροχή συμβουλών σχετικά με τις φορολογικές συνέπειες σε οποιαδήποτε συναλλαγή σχετικά με εμπορικά ή ιδιωτικά ακίνητα.

Φορολογικός νόμος

Παρέχουμε συμβουλές για το διεθνή φορολογικό σχεδιασμό, εναλλακτικές φορολογικές δομές, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης Κυπριακής Εταιρείας ή Κυπριακού Διεθνούς Εμπιστεύματος, καθώς και συμβουλές σχετικά με άμεση και έμμεση φορολογία.

Με ένα εντυπωσιακό δίκτυο 48 συμβάσεων διπλής φορολογίας, η Κύπρος θεωρείται ιδανικός προορισμός για διεθνείς εταιρικές επενδύσεις. Η Εταιρεία μας διαθέτει τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα που αφορούν τον εταιρικό φόρο, τον φόρο εισοδήματος, τον φόρο ακίνητης περιουσίας, τα καταπιστεύματα και τη διεθνή φορολογία.

Συναλλαγές Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Η Εταιρεία μας έχει εμπειρία με συγχωνεύσεις και εξαγορές, έχοντας ασχοληθεί με πολλές εσωτερικές και διασυνοριακές συναλλαγές.

Μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη σε όλα τα στάδια μιας συναλλαγής συγχωνεύσεως και/ή εξαγοράς, μέσω της άντλησης  τεχνογνωσίας από όλα τα μέλη της ομάδας και του δικτύου μας τα οποία αποτελούνται από δικηγόρους, ελεγκτές και φοροτεχνικούς συμβούλους. Στο πλαίσιο μιας συναλλαγής συγχωνεύσεων και εξαγορών, παρέχουμε συμβουλές σχετικά με τη στρατηγική και τις βέλτιστες δομές, διενεργούμε τη διαδικασία νομικού και οικονομικού ελέγχου (legal and financial due diligence), συμμετέχουμε σε διαπραγματεύσεις και προετοιμάζουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για να ολοκληρώσουμε της συναλλαγής.

Ίδρυση και διαχείριση εμπιστευμάτων

Μπορούμε να βοηθήσουμε στην ίδρυση και τη διαχείριση των εμπιστευμάτων, στο πλαίσιο της παροχής ρύθμισης περιουσιακών στοιχείων, διαχείρισης κληρονομικής περιουσίας, φορολογικού σχεδιασμού και προστασίας περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρεία μας, μεταξύ άλλων διαθέτει εμπειρία στη σύνταξη και εγγραφή των Κυπριακών Διεθνών Καταπιστευμάτων.

Ναυτικό δίκαιο

Οι νομικές υπηρεσίες της Εταιρείας μας συνιστούν τη διαπραγμάτευση, την αναθεώρηση και τη σύνταξη όλων των ειδών συμβάσεων και συναλλαγών που σχετίζονται με τη ναυτιλία, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για τη νηολόγηση πλοίων υπό τη σημαία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οικογενειακό δίκαιο

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει ευρύ φάσμα υποθέσεων οικογενειακού δικαίου όπως: διαζύγια, υποστήριξη παιδιών και επιμέλεια, διαχωρισμό περιουσίας, ρυθμίσεις διακανονισμού και άλλα.

Κληρονομικό δίκαιο

Είμαστε έμπειροι στη σύνταξη διαθηκών και βοηθάμε τους πελάτες μας να προβλέψουν για τους αγαπημένους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμου της Κύπρου.

Οι επαγγελματικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν επίσης παροχή βοήθειας σε άτομα που ζουν στο εξωτερικό και πρέπει να διεκδικήσουν μέρος της κληρονομιά τους στην Κύπρο.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: Σύνταξη διαθηκών, διαχείριση περιουσιών αποθανόντων, αξιώσεις κατά της κληρονομίας αποθανόντος, αξιώσεις ψυχικής πίεσης, ιδιοκτησιακές απαιτήσεις και εξ επαγωγής εμπιστεύματα.

Feedback