Τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου: Δυνατότητα έξωσης ενοικιαστών που δεν πληρώνουν

June 3rd, 2020 Posted by News 0 thoughts on “Τροποποίηση του περί Ενοικιοστασίου Νόμου: Δυνατότητα έξωσης ενοικιαστών που δεν πληρώνουν”

Στις 31 Ιανουαρίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας ο Τροποποιητικός του περί Ενοικιοστασίου Νόμος του 2020 (εφεξής “ο τροποποιητικός νόμος”), ο οποίος προνοεί για επίσπευση της διαδικασίας της έξωσης ενοικιαστών που δεν καταβάλλουν το ενοίκιο τους. Η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στο να δώσει ένα τέλος στις περιπτώσεις στις οποίες οι ενοικιαστές δεν πληρώνουν τo ενοίκιο τους εκμεταλλευόμενοι την μέχρι πρότινος ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, ο περί Ενοικιοστασίου Νόμος προνοούσε και προνοεί ότι εάν ένας ενοικιαστής υποστατικού, το οποίο εμπίπτει κάτω από τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, δηλαδή έχει ανεγερθεί πριν το 2000 και βρίσκεται στις ελεγχόμενες περιοχές, καθυστερεί για 21 μέρες μετά την επίδοση γραπτής ειδοποίησης για καταβολή του ενοικίου, ο ιδιοκτήτης μπορεί μετά από έγγραφη ειδοποίηση του, να καταχωρήσει αίτηση έξωσης.

Ο τροποποιητικός νόμος προβλέπει ότι, για να μπορεί ο ενοικιαστής να καταχωρήσει απάντηση στην αίτηση έξωσης θα πρέπει ουσιαστικά να καταβάλει το ποσό των οφειλόμενων ενοικίων που αναφέρεται στην αίτηση έξωσης. Συγκεκριμένα ο ενοικιαστής πρέπει είτε να καταβάλει στο Δικαστήριο τα αναφερόμενα στην αίτηση οφειλόμενα ενοίκια και να λάβει απόδειξη από το λογιστήριο του Δικαστηρίου είτε να έχει λάβει απόδειξη είσπραξης ενοικίου από τον ιδιοκτήτη ή τον αντιπρόσωπο του ιδιοκτήτη ή να  έχει στην κατοχή του απόδειξη κατάθεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος προς όφελος του ιδιοκτήτη ή αντιπροσώπου αυτού. Το βάρος της απόδειξης ότι πληρώθηκαν τα ενοίκια βαραίνει τον ενοικιαστή. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου θα κρίνει τελεσίδικα την απόρριψη ή έγκριση της καταχώρισης της απάντησης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών.

Επίσης, ο τροποποιητικός νόμος προβλέπει ότι σε περίπτωση έκδοσης διατάγματος έξωσης μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη λόγω της ανεπιτυχούς καταχώρησης της απάντησης, το Δικαστήριο δύναται να καθορίσει το χρόνο συμμόρφωσης του ενοικιαστή με το διάταγμα έξωσης ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος των ενενήντα (90) ημερών.

Ακόμη, μετά τον τροποποιητικό νόμο, ο ιδιοκτήτης μπορεί να επιδίδει την ειδοποίηση στον ενοικιαστή ιδιωτικά με οποιοδήποτε τρόπο προβλέπεται στους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας, περιλαμβανομένης της ηλεκτρονικής επίδοσης και της δυνατότητας υποκατάστατης επίδοσης με διάταγμα του Δικαστηρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες διατάξεις θα εφαρμόζονται μόνο στις υποθέσεις που θα καταχωρούνται εφεξής  στο Δικαστήριο και όχι στις  υποθέσεις που καταχωρήθηκαν πριν από την δημοσίευση του τροποποιητικού νόμου ούτε για ενοίκια που κατέστησαν πληρωτέα πριν από την δημοσίευση.

Το παρόν άρθρο πρoσφέρει μια γενική καθοδήγηση επί του θέματος. Εάν είστε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής κατοικίας ή καταστήματος και χρειάζεστε νομική συμβουλή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας για τη διευθέτηση προσωπικής συνάντησης, τηλεφωνικώς στο 25817181 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Feedback