Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος

July 10th, 2020 Posted by News 0 thoughts on “Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος”

Στις 5 Ιουνίου 2020 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η νέα νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα (Ο Περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποιητικός) Νόμος του 2020) η οποία εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία (Ε.Ε) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων. Μετά την εν λόγω τροποποίηση, έχει επέλθει η ριζική αναθεώρηση του συστήματος εγγραφής και προστασίας των εμπορικών σημάτων και έχουν απλοποιηθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες. Επομένως, από  τις 18 Ιουνίου 2020  η διαδικασία καταχώρησης εμπορικού σήματος έχει γίνει ακόμα πιο εύκολη.

Η νέα νομοθεσία προνοεί, μεταξύ άλλων, για:

  • Νέα, απλοποιημένη διαδικασία υποβολής της αίτησης, εξέτασης και έγκρισης της αίτησης και εγγραφής του εμπορικού σήματος.
  • Εισαγωγή του πολυκλασσικού συστήματος ταξινόμησης.
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής του εμπορικού σήματος από τα 7 στα 10 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης.
  • Ενιαίο τέλος πληρωμής για ολόκληρη την διαδικασία εγγραφής.
  • Εισαγωγή του φιλικού διακανονισμού στην διαδικασία ένστασης, με τα ενδιαφερόμενα μέρη να καλούνται να λύσουν φιλικά τη διαφορά τους εντός 2 μηνών με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας με κοινό τους αίτημα.
  • Διακοπή της ανάγκης για προσκόμιση πληρεξούσιου έγγραφου από τον αιτητή προς το δικηγόρο που καταχωρεί την αίτηση.
  • Απλοποιημένη διαδικασία μεταβίβασης του σήματος, με την οποία πλέον χρειάζεται μόνο η υπογραφή του ιδιοκτήτη και του νέου δικαιούχου.

Tο περιεχόμενο του παρόντος άρθρου αποσκοπεί στο να δώσει μια γενική καθοδήγηση επί του θέματος. Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με εγγραφή κυπριακού, κοινοτικού ή διεθνούς εμπορικού σήματος ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +35725206919  και στο email [email protected].

Feedback