Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές

July 11th, 2019 Posted by News 0 thoughts on “Νέα νομοθεσία για πιστοποιημένες μεταφράσεις από Ορκωτούς Μεταφραστές”

Εισαγωγή

Από την  1η Ιουλίου 2019 οι υπηρεσίες πιστοποιημένης μετάφρασης εγγράφων, οι οποίες διεκπεραιώνονταν προηγουμένως από τον Κλάδο Μεταφράσεων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, έχουν μεταφερθεί στους Ορκωτούς Μεταφραστές. Ο θεσμός του Ορκωτού Μεταφραστή εισήχθηκε στην Κύπρο με τον Περί Εγγραφής και Ρύθμισης των Υπηρεσιών Ορκωτού Μεταφραστή Νόμος 45(Ι)/2019 (εφεξής ο «Νόμος»).

Πλέον όλοι οι ενδιαφερόμενοι για πιστοποιήσεις μεταφράσεων πρέπει να απευθύνονται σε Ορκωτό Μεταφραστή ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών του Συμβουλίου Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών (εφεξής το «Μητρώο»), όπως προνοεί ο Νόμος. Τονίζεται ότι το αντικείμενο της νέας νομοθεσίας είναι η διενέργεια επίσημων πιστοποιημένων μεταφράσεων, χωρίς να αποκλείεται ή να ποινικοποιείται το δικαίωμα που έχει ο καθένας να προβαίνει σε ανεπίσημες μεταφράσεις.

Ορισμός της «πιστοποιημένης μετάφρασης»

Σύμφωνα με το Νόμο,  «πιστοποιημένη μετάφραση» σημαίνει την  έγκυρη και ακριβή μετάφραση ενός γραπτού κειμένου ή εγγράφου από ξένη γλώσσα στην ελληνική γλώσσα ή στην τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, καθώς και από την ελληνική γλώσσα προς την τουρκική γλώσσα και αντίστροφα, η οποία φέρει την επίσημη σφραγίδα της Δημοκρατίας και η οποία είναι δεόντως χαρτοσημασμένη.

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο

Στο Μητρώο μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταφραστής στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι πολίτης ή σύζυγος πολίτη της Κύπρου ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο,

(β) Έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας ή/και της τουρκικής γλώσσας,

(γ) Είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου με βάση τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, με ένα από τα ακόλουθα αντικείμενα: τη μετάφραση οποιασδήποτε γλώσσας, τις ξένες γλώσσες, ή άλλα θέματα νοουμένου ότι αποκτήθηκε κατόπιν φοίτησης σε πανεπιστήμιο που λειτουργεί σε χώρα του εξωτερικού στο οποίο η γλώσσα διδασκαλίας είναι η επίσημη γλώσσα της εν λόγω χώρας,

(δ) Δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή έλλειψη τιμιότητας,

(ε) Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του από τη δημόσια υπηρεσία ή την εκπαιδευτική υπηρεσία ή οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα, και

(στ) Έχει με επιτυχία παρακαθίσει σε γραπτή εξέταση που διενεργείται από το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό, εκτός εάν είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου ή ισότιμου προσόντος αναγνωρισμένου, με αντικείμενο τη μετάφραση και κατά την 27.03.2019 ασκούσε ήδη το επάγγελμα του μεταφραστή για συνεχόμενη περίοδο 2 ετών ή και πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο ήδη υφιστάμενο ειδικό μητρώο συνεργατών μεταφραστών του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο

Κάθε πρόσωπο που ενδιαφέρεται για εγγραφή στο Μητρώο πρέπει να υποβάλει αίτηση με τα απαραίτητα αποδεικτικά των πιο πάνω προσόντων καθώς επίσης και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί τους τελευταίους τρείς μήνες και να καταβάλει τα σχετικά τέλη. Στην αίτηση του πρέπει να καθορίζεται η «γλώσσα-πηγή» και η «γλώσσα-στόχος», δηλαδή η γλώσσα από την οποία θα μεταφράζει και η γλώσσα στην οποία θα μεταφράζει ο Ορκωτός Μεταφραστής.

Το Συμβούλιο εξετάζει την αίτηση εντός δύο μηνών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της γραπτή εξέτασης ή από την παραλαβή όλων των αναγκαίων στοιχείων της αίτησης. Το Συμβούλιο θα ζητήσει και άλλα στοιχεία εάν χρειάζεται ή θα εγκρίνει την αίτηση και θα εκδώσει το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο, ή θα την απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, προνοείται διαδικασία προσβολής της απορριπτικής απόφασης από τον αιτούντα.

Μετά την εγγραφή στο Μητρώο, πρέπει να καταχωρηθεί στο Δικαστήριο το πιστοποιητικό εγγραφής. Εντός δύο μηνών από την εγγραφή του, ο μεταφραστής πρέπει να δώσει όρκο ή διαβεβαίωση ενώπιον του Συμβουλίου.

Χρονική ισχύς και ανανέωση εγγραφής

Η εγγραφή στο Μητρώο ισχύει για πέντε χρόνια και υπόκειται σε ανανέωση για άλλα πέντε χρόνια κάθε φορά κατόπιν νέας αίτησης, χωρίς να χρειάζεται να δώσει ξανά εξετάσεις ο αιτητής. Το Συμβούλιο αποφασίζει την αίτηση για ανανέωση της εγγραφής εντός τριάντα ημερών από την υποβολή όλων των στοιχείων.

Πρόσβαση στο Μητρώο

Το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στον Μητρώο μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.pio.gov.cy/%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%86%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%89%CE%BD.html.

Feedback