Νέα εποχή με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής

July 9th, 2020 Posted by News 0 thoughts on “Νέα εποχή με τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής”

Με την παγκόσμια εξάπλωση του νέου κορωνοϊού Covid-19, οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί μπροστά σε νέες προκλήσεις. Έχουν, λόγου χάρη, κληθεί να αντιμετωπίσουν το θέμα της υπογραφής διάφορων εγγράφων, διαδικασία η οποία εξαιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις και των αυξημένων μέτρων προστασίας κατά της μετάδοσης του ιού, κατέστη ιδιαίτερα δύσκολη και χρονοβόρα. Ως εκ τούτου, πολλές επιχειρήσεις έχουν στραφεί προς τη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.  

Τι είναι η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή;

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, η ηλεκτρονική υπογραφή είναι «δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με άλλα δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή και τα οποία χρησιμοποιούνται από τον υπογράφοντα για να υπογράφει». Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, είναι βάσει του Κανονισμού, η «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας ηλεκτρονικής υπογραφής και η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής».

Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται απλά για τη σκαναρισμένη χειρόγραφη υπογραφή του υπογράφοντα.  Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα κρυπτογραφημένο σύνολο αριθμών και χαρακτήρων που εκδίδεται από εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών εμπιστοσύνης, συνδέει με μοναδικό τρόπο την υπογραφή με το πρόσωπο που υπογράφει και βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

Ποια είναι η νομική ισχύς της εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής;

Σύμφωνα με τον περί της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, Νόμο του 2018 (55(I)/2018) (εφεξής ο «Νόμος»), ο οποίος ουσιαστικά εφαρμόζει τον Κανονισμό (Ε.Ε) με αριθμό 910/2014 σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (εφεξής ο «Κανονισμός»), η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με τη χειρόγραφη υπογραφή και επιτρέπεται να προσάγεται ως αποδεικτικό στοιχείο σε ποινικές και αστικές διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, καθώς και να γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικών οργάνων. Οι εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές, τυγχάνουν αναγνώρισης από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

 

Εποπτικός φορέας

Ο Νόμος ορίζει ως αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου ηλεκτρονικών υπογραφών το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (εφεξής το «Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών») το οποίο έχει την εξουσία να χορηγεί εξουσιοδότηση σε πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης για να παρέχει, μεταξύ άλλων, εγκεκριμένες ηλεκτρικές υπογραφές. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει χορηγήσει στην εταιρεία JCC PAYMENT SYSTEMS LTD την πρώτη εξουσιοδότηση εγκεκριμένου παροχέα ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης

 

Πως χορηγείται το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής;

Για την έκδοση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής, πρέπει να γίνεται αίτηση στον πάροχο ηλεκτρονικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Ο χρόνος που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για έγκριση της αίτησης και έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής είναι περίπου 3 εργάσιμες μέρες.

Στο παρόν στάδιο, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή θα έχει διάρκεια ενός χρόνου.

 

Κατάληξη

Ο ρόλος της ηλεκτρονικής υπογραφής στην κυπριακή αγορά είναι εξαιρετικής σημασίας καθώς αναμένεται ότι θα βοηθήσει στην προώθηση της ψηφιακής οικονομίας, στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη μείωση του κόστους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Tο περιεχόμενο του παρόντος άρθρου αποσκοπεί στο να προσφέρει μια γενική καθοδήγηση επί του θέματος. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Feedback