Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων

June 3rd, 2020 Posted by News 0 thoughts on “Απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών σε Εταιρείες Ξένων Συμφερόντων”

Για να δοθεί άδεια εργοδότησης σε πολίτη τρίτης χώρας στην Κύπρο, υπάρχει μια σειρά από προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν.

Μία βασική προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη με εργατικό δυναμικό είτε από Κύπριους πολίτες είτε από πολίτες από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλη βασική προϋπόθεση είναι ο αριθμός των πολιτών τρίτων χωρών που εργοδοτούνται να μην υπερβαίνει το 30% του προσωπικού του εργοδότη.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιο για να εξετάσει κατά πόσο υπάρχουν διαθέσιμοι Κύπριοι πολίτες ή πολίτες από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επαρκή προσόντα για την συγκεκριμένη θέση και μόνο σε περίπτωση που αποφασίσει ότι δεν υπάρχουν, δίνει την έγκρισή του για την απασχόληση του πολίτη τρίτης χώρας που προτείνεται από τον εργοδότη. Αυτή η προϋπόθεση,  η οποία είναι αρκετά χρονοβόρα και είναι δύσκολό να εκπληρωθεί, παραλείπεται όταν ο πολίτης της τρίτης χώρας πρόκειται να εργαστεί σε κυπριακή εταιρεία ξένων συμφερόντων.

Ποιες εταιρείες μπορούν να εγγραφούν ως κυπριακές εταιρείες Ξένων Συμφερόντων;

Μία εταιρεία μπορεί να εγγραφεί στο Μητρώο Εταιρειών Ξένων Συμφερόντων εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις:

 • Η πλειοψηφία (δηλαδή ποσοστό άνω των 50%) των μετοχών της εταιρείας να κατέχονται από ένα ή περισσότερους πολίτες τρίτων χωρών ή η συμμετοχή αλλοδαπών να αντιπροσωπεύει ένα ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το ποσό των €171.000.
 • Οι τελικοί δικαιούχοι της εταιρείας να έχουν προβεί σε μια άμεση ξένη επένδυση ύψους τουλάχιστον €171.000, η οποία να έχει εισαχθεί νόμιμα στην Κύπρο από το εξωτερικό. Απαιτείται όπως να αποδεικνύεται με κατάλληλα τραπεζικά και άλλα έγγραφα (bank statements, bank swifts κ.α.) ότι η άμεση ξένη επένδυση είναι ύψους €171.000 τουλάχιστον, το οποίο να έχει εισαχθεί νόμιμα στην Κύπρο από το εξωτερικό. Αυτή η προϋπόθεση ισχύει μόνο για τις εταιρείες οι οποίες θα απασχολήσουν για πρώτη φορά προσωπικό από τρίτες χώρες κάτω από αυτή την πολιτική.
 • Η εταιρεία να λειτουργεί σε αυτοτελή γραφεία στην Κύπρο.

Ποιες είναι οι κατηγορίες προσωπικού;

Οι πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εργοδοτηθούν στην Κύπρο από μια κυπριακή εταιρεία Ξένων Συμφερόντων σε μια εκ των δυο πιο κάτω κατηγοριών θέσεων:

 • Ανώτεροι Διευθυντές
 • Ελάχιστες αποδεχτές μηνιαίες απολαβές: €3872
 • Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αυτή την κατηγορία εκτός εάν αποδειχθεί ότι είναι αναγκαίος μεγαλύτερος αριθμός: 5

 

 • Μεσοδιευθυντικά, ανώτερα στελέχη καθώς και άλλο απαραίτητο προσωπικό (key personnel)
 • Ελάχιστες αποδεχτές μηνιαίες απολαβές: €1936 – €3871
 • Μέγιστος αριθμός ατόμων σε αυτή την κατηγορία εκτός εάν είναι αποδειχθεί ότι είναι αναγκαίος μεγαλύτερος αριθμός: 5

 

Ποιες είναι οι κύριες προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο εργοδοτούμενος;

 • Να έχει όλα τα απαραίτητα προσόντα για την συγκεκριμένη θέση.
 • Να είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο να είναι σε ισχύ για τουλάχιστον 2 χρόνια κατά την ημερομηνία καταχώρησης της αίτησης.
 • Να κατατεθεί τραπεζική εγγύηση από τον εργοδοτούμενο για πιθανά έξοδα επαναπατρισμού ή δήλωση από την εταιρεία ξένων συμφερόντων με την οποία να εγγυάται ότι εάν προκύψουν τέτοια έξοδα θα καλυφθούν από την εταιρεία.
 • Να είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής στην Κύπρο.
 • Να καλύπτεται από ασφάλεια ασθενείας και ασφάλεια ευθύνης εργοδότη με αυτόματη ανανέωση.
 • Να έχει συνάψει έγκυρη σύμβαση εργοδότησης με της εταιρεία ξένων συμφερόντων.
 • Να διαθέτει κατάλυμα στην Κύπρο για το οποίο να μπορεί να προσκομίσει τίτλο ιδιοκτησίας ή συμφωνία ενοικίασης.

Τι είναι η οικογενειακή επανένωση;

Οι πολίτες τρίτων χωρών που εργοδοτούνται σε εταιρείες ξένων συμφερόντων έχουν το δικαίωμα για οικογενειακή επανένωση. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι μέλη της οικογένειας των εργοδοτουμένων, δηλαδή ο/η σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα, μπορούν να εισέρχονται και να διαμένουν στην Κύπρο.

Το παρόν άρθρο αποσκοπεί στο να δώσει μια γενική καθοδήγηση επί του θέματος. Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί  μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Feedback