Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος

July 10th, 2020 Posted by News 0 thoughts on “Ο νέος Περί Εμπορικών Σημάτων Νόμος”

Στις 5 Ιουνίου 2020 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων η νέα νομοθεσία για τα εμπορικά σήματα (Ο Περι Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020) η οποία εναρμονίζει την κυπριακή νομοθεσία με την Οδηγία (Ε.Ε) 2015/2436 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων. Μετά την εν λόγω τροποποίηση, έχει επέλθει η ριζική αναθεώρηση του συστήματος εγγραφής και προστασίας των εμπορικών σημάτων και έχουν απλοποιηθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες. Επομένως, από  τις 18 Ιουνίου 2020  η διαδικασία καταχώρησης εμπορικού σήματος έχει γίνει ακόμα πιο εύκολη.

Η νέα νομοθεσία προνοεί, μεταξύ άλλων, για:

  • Νέα, απλοποιημένη διαδικασία υποβολής της αίτησης, εξέτασης και έγκρισης της αίτησης και εγγραφής του εμπορικού σήματος.
  • Εισαγωγή του πολυκλασσικού συστήματος ταξινόμησης.
  • Αύξηση της διάρκειας ζωής του εμπορικού σήματος από τα 7 στα 10 χρόνια με δυνατότητα ανανέωσης.
  • Ενιαίο τέλος πληρωμής για ολόκληρη την διαδικασία εγγραφής.
  • Εισαγωγή του φιλικού διακανονισμού στην διαδικασία ένστασης, με τα ενδιαφερόμενα μέρη να καλούνται να λύσουν φιλικά τη διαφορά τους εντός 2 μηνών με δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας με κοινό τους αίτημα.
  • Διακοπή της ανάγκης για προσκόμιση πληρεξούσιου έγγραφου από τον αιτητή προς το δικηγόρο που καταχωρεί την αίτηση.
  • Απλοποιημένη διαδικασία μεταβίβασης του σήματος, με την οποία πλέον χρειάζεται μόνο η υπογραφή του ιδιοκτήτη και του νέου δικαιούχου.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια σχετικά με εγγραφή κυπριακού, κοινοτικού ή διεθνούς εμπορικού σήματος ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο +35725206919  και στο email [email protected]

*Tο περιεχόμενο του παρόντος άρθρου αποσκοπεί στο να δώσει μια γενική καθοδήγηση επί του θέματος. 

Feedback